instagram twitter tbb logo
Menüyü Görüntüle

YÖNERGE

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ

I.BÖLÜM
Kuruluş, Amaç ve Etkinlikler

Kuruluş

Madde 1: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına bağlı olarak Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi ve bu Yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere, "Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Komisyonu" kurulmuştur.

Amaç
Madde 2: Komisyonun amacı; Baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, çocuk adalet sistemine yönelik çalışmaları desteklemek üzere çocuk haklarının tanınması, korunması, uygulanması, geliştirilmesi ve izlenmesine yönelik mesleki ve kuramsal çalışma yapmaktır.

Kapsam
Madde  3 -  Bu Yönerge , Avukatlık Kanunu, ilgili yönetmelikler ile sair genel mevzuat kapsamında ve TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi çerçevesinde, TBB Başkanlığına bağlı olarak kurulan Türkiye Barolar  Birliği Çocuk Hakları Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını düzenler.

Görev ve Etkinlikler

Madde 4: Komisyon, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için, tahmini bütçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliği  Başkanlığı'na sunulup, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun onayı alınmak suretiyle aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür.

 1. Baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezlerinin çalışmalarını ve konu ile ilgili bilgi ve belgeleri paylaşabilecekleri çalışma ortamları oluşturmak,
 1. Baroların çocuk hakları Komisyon, komisyon ve merkezlerinin üyelerinin bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak periyodik toplantıları ve web sayfasını düzenlemek,
 1. Amacı ile ilgili gördüğü konularda çocuk haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,
 1. Ulusalüstü planda çocuk hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek, baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezlerine duyurmak,
 1. Çocuk haklarına ilişkin konularda süreli ve süresiz her türlü yayını Türkiye Barolar Birliği yayın birimi ile eşgüdümlü olarak takip etmek ve yayın yapmak,
 1. Çocuk hakları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla Baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezlerinin arasında ilişkiler kurulmasını, geliştirilmesini ve işbirliği yapılmasını sağlamak,
 1. Konusu ile ilgili arşiv oluşturma, kütüphane kurma ve benzeri faaliyetleri yürütmek,
 1. Çocuk hakları alanında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek ve yürütmek,
 1.   Çocuk haklarına ilişkin ihlallerin takibini ve ulusal ve uluslararası yargı mercilerine başvurulmasını sağlamak üzere Baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezlerinin üyeleri arasında izleme ve raporlama çalışmalarını koordine etmek,
 1. Çocuk hakları konusunda görüş ve rapor sunmak,
 1. Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Grupları

Birden Çok Alanı İlgilendiren Konularda Çalışma Grupları Kurulması 

Madde 5: Somut ve birden fazla komisyonun görev alanına giren konularda, durumun veya sorunun tespiti ve çözümlerin geliştirilmesi amacı ile Yönetim Kurulu'ndan çalışma grubu oluşturulması talep edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Madde 6: Bu Yönerge hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabulü ile aynı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 7: Bu yönerge hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.