instagram twitter tbb logo
Menüyü Görüntüle

YÖNERGE

Kabul Tarihi :Y.K./09.01.2023/2023-5

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Amaç ve Etkinlikler

Kuruluş
Madde 1: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına bağlı olarak Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi ve bu Yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere, "Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Komisyonu" kurulmuştur.

Amaç
Madde 2: Komisyonun amacı; Baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, çocuk adalet sistemine yönelik çalışmaları desteklemek, çocuk haklarının tanınması, korunması, uygulanması, geliştirilmesi ve izlenmesine yönelik mesleki ve kuramsal çalışma yapmaktır.

Kapsam
Madde  3:  Bu Yönerge, Avukatlık Kanunu, ilgili yönetmelikler ile sair genel mevzuat kapsamında ve TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi çerçevesinde kurulan Türkiye Barolar  Birliği Çocuk Hakları Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını düzenler.

Görev ve Etkinlikler
Madde 4: Komisyon, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için, tahmini bütçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na sunulup, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun onayı alınmak suretiyle aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür.

 1. Baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezlerinin çalışmalarını ve konu ile ilgili bilgi ve belgeleri paylaşabilecekleri çalışma ortamları oluşturmak,
 2. Baroların çocuk hakları Komisyon, komisyon ve merkezlerinin üyelerinin bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak periyodik toplantıları ve web sayfasını düzenlemek,
 3. Amacı ile ilgili gördüğü konularda çocuk haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,
 4. Ulusal ve Uluslararası alanda çocuk hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek, baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezlerine duyurmak,
 5. Çocuk haklarına ilişkin konularda süreli ve süresiz her türlü yayını Türkiye Barolar Birliği yayın birimi ile eşgüdümlü olarak takip etmek ve yayın yapmak,
 6. Çocuk hakları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla Baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezlerinin arasında ilişkiler kurulmasını, geliştirilmesini ve işbirliği yapılmasını sağlamak,
 7. Konusu ile ilgili arşiv oluşturma, kütüphane kurma ve benzeri faaliyetleri yürütmek,
 8. Çocuk hakları alanında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla TBB Eğitim Merkezi koordinasyonu ile meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek ve yürütmek, 
 9. Çocuk haklarına ilişkin ihlallerin takibini ve ulusal ve uluslararası yargı mercilerine başvurulmasını sağlamak üzere Baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezlerinin üyeleri arasında izleme ve raporlama çalışmalarını koordine etmek,
 10. Çocuk hakları konusunda görüş ve rapor sunmak,
 11. Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

İKİNCİ BÖLÜM
YAPILANMA

Komisyon Yürütme Kurulunun Oluşumu
Madde 5-

 1. Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri TBB Yönetim Kurulu tarafından “coğrafi bölgeler gözetilerek” barolardan seçilir.
 2. Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Koordinatör üye olarak komisyonda yer alır.
 3. Komisyon Yürütme Kurulu, komisyon üyeleri arasından TBB Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek en az 7 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu görev süreleri iki yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.
 4. Yürütme kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir sözcü ve bir sekreter seçerek TBB Yönetim Kurulu onayına sunarlar. Sözcü ve sekreterin görev süreleri bir yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.

Komisyon Çalışma Grupları
Madde 6- TBB Çocuk Hakları Komisyonu faaliyetlerini yürütmede gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu çeşitli çalışma grupları oluşturabilir veya oluşturulan grupları birleştirip ayırabilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 7- Yönetim’in 09.11.2018 gün ve 2018-1325  (Gen.Sek.Sunuşu) sayılı kararı ile kabul edilmiş olan TBB Çocuk Hakları Komisyonu  Komisyonu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 8-

 1. Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesi gereğince, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabul tarihinde, TBB web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.
 2. Bu yönergede yer almayan hususlarda TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi uygulanır.

Yürütme
Madde 9- Bu Yönerge hükümleri, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.