Kabul Tarihi :Y.K./03.03.2012/2012-250

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
ÇOCUK HAKLARI KURULU YÖNERGESİ

I.BÖLÜM
Kuruluş, Amaç ve Etkinlikler
Kuruluş
Madde 1: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına bağlı olarak ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere, "Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu" kurulmuştur.
Kurul, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından atanacak en az yedi üyeden oluşur.

Amaç
Madde 2: Kurulun amacı; Baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu çalışmaları desteklemek üzere çocuk haklarının tanınması, korunması, uygulanması, geliştirilmesi ve izlenmesine yönelik mesleki ve kuramsal çalışma yapmaktır.

Görev ve Etkinlikler
Madde 3: Kurul, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için, Türkiye Barolar Birliği  Başkanlığı’na sunulup, onayı alınmak suretiyle aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür.

 1. Baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezlerinin çalışmalarını ve konu ile ilgili bilgi ve belgeleri paylaşabilecekleri çalışma ortamları oluşturmak,
 2. Baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezlerinin üyelerinin bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak periyodik toplantıları ve web sayfasını düzenlemek,
 3. Amacı ile ilgili gördüğü konularda çocuk haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,
 4. Ulusalüstü planda çocuk hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek, baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezlerine duyurmak,
 5. Çocuk haklarına ilişkin konularda süreli ve süresiz her türlü yayını Türkiye Barolar Birliği yayın birimi ile eşgüdümlü olarak takip etmek ve yayın yapmak,
 6. Çocuk hakları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla Baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezlerinin arasında ilişkiler kurulmasını, geliştirilmesini ve işbirliği yapılmasını sağlamak,
 7. Konusu ile ilgili arşiv oluşturma, kütüphane kurma ve benzeri faaliyetleri yürütmek,
 8. Çocuk hakları alanında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek ve yürütmek, 
 9. Çocuk haklarına ilişkin ihlallerin takibini ve ulusal ve uluslararası yargı mercilerine başvurulmasını sağlamak üzere Baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezlerinin üyeleri arasında izleme ve raporlama çalışmalarını koordine etmek,
 10. Çocuk hakları konusunda görüş ve rapor sunmak,
 11. Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

II. BÖLÜM
Çalışma Biçim ve Usulleri
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Madde 4: Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kendi içinden belirlediği Çocuk Hakları Kurulundan sorumlu üye veya üyeler “sorumlu yönetim kurulu üyesi” olarak görevlendirilir.
Sorumlu yönetim kurulu üyesinin görevi Türkiye Barolar Birliği ile Çocuk Hakları Kurulu arasındaki eşgüdümü sağlamaktır.

Kurul
Madde 5: Kurul, koordinatör başkanlığında, dönem başında belirlenen ve çalışma programında gösterilen tarihlerde toplanır. Kurul her çalışma döneminin ilk toplantısında o döneme ilişkin toplantı tarihlerini belirler.

Kurul üye tam sayısının yarısının katılımıyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.
Mazeret olmaksızın üst üste 3 veya mazereti olsa dahi bir çalışma dönemi içerisinde toplam 5 kurul toplantısına katılamayan kurul üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda, Türkiye Barolar Birliği Yönetimi tarafından yeni bir üye atanır.
Koordinatör
Madde 6: Kurul, her bir çalışma dönemi başında üyeleri arasından bir kişiyi kurulun çalışmalarını koordine etmek üzere “koordinatör” olarak seçer.

Koordinatörün görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Kurulun toplanmasını sağlamak, toplantı gündemini oluşturmak ve toplantılara başkanlık etmek,
 2. Üçüncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde kurulun iş ve işleyişini koordine etmek, bu kapsamda kurul çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek,
 3. Çalışma dönemi sonunda geçmiş döneme ilişkin etkinlik raporunu kurul ile birlikte hazırlamak ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na sunmak.

Kurul Görevlisi
Madde 7: Kurul görevlisi, kurul çalışmalarını düzenli olarak yürütülmesine yardımcı olur, kurulun görev verdiği konularda kayıt ve tutanakları düzenli olarak tutar, arşiv düzenlenmesi ve yazışmaları yürütür, kurul amacına uygun araştırmaları yapar.

Kurulun Görev Süresi, Çalışma Dönemi ve Çalışma Planları
Madde 8: Kurulun görev süresi, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca aksine bir karar alınmadığı takdirde, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.
Çalışma dönemi, Kurulun görev süresi içerisindeki her bir takvim yılını ifade eder. Kurul, 3. madde çerçevesinde her dönem için çalışma planı hazırlar ve bu planı Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın onayına sunar.

III.BÖLÜM
Mali  Hükümler
Kurulun Giderleri
Madde 9: Kurulun amacını ve bu yönetmelikte belirlenen etkinliklerini yerine getirmeye
yönelik her türlü giderleri Türkiye Barolar Birliği bütçesinden karşılanır.

IV.BÖLÜM
Son Hükümler

Madde 10: Bu Yönetmelik Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabulü ile aynı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 11: Bu yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yürütür.